Kihun jäsenet voivat jatkaa lennättämistä OPS M1-32 määräyksen mukaisesti 2022 loppuun asti.
Edellytyksenä on jäsenyyden lisäksi, että:
  1. vuoden 2022 jäsenmaksu on maksettu
  2. on tutustunut Kihun dokumenttiin ”Lennätysohjeet Lennokkikenttien ulkopuolella”
  3. on kuitannut, että dokumentti on luettu.
Lennätysoikeus perustuu EU:n täytäntöönpanoasetuksen 2019/947 artiklan 21 kohta 3:

Lennokkikerhoissa ja -yhdistyksissä miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavaa toimintaa saa jatkaa kansallisten sääntöjen mukaisesti ….  1 päivään tammikuuta 2023 asti.

Lisätietoja löytyy Traficomin sivuilta kohdasta "lennokkikerhot" (selaa sivua alaspäin).
Määräykset tai viranomaiset eivät edellytä todistuksen esittämistä lennätysoikeudesta.
Oikeus on merkitty Kihun jäsenrekisteriin jäsenten tietoihin ja on sieltä tarvittaessa todennettavissa.

Jäsenille toimitetaan kuitenkin sähköposti, jossa lennätysoikeus ilmoitetaan. Sen voi tulostaa ja pitää mukanaan lennätystoiminnassa.

Alla ovat OPS M1-32 lennokkimääräyksen säädökset ja selityksiä niihin:

 

3.1 Lennätykset on suoritettava siten, että niistä aiheutuva vaara ulkopuolisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen sekä meluhaitta ovat mahdollisimman pienet.

3.2 Lennokin lennättäminen lähempänä kuin 50 m vaakasuoralla etäisyydellä ulkosalle kokoontuneesta väkijoukosta tai väkijoukon yläpuolella ei ole sallittua.

Ulkosalle kokoontunut väkijoukko tarkoittaa konserttiyleisöä tai vastaavaa, jossa ihmiset ovat sijoittuneet niin lähelle toisiaan, että eivät pysty liikkumaan vapaasti.  Säädös koskee näitä tilanteita. Säädös ei koske sivullisia ihmisiä silloin, kun kyse ei ole väkijoukosta. Sivullisten ihmisten osalta määräys ei edellytä turvaetäisyyksiä.

3.3 Lennokin lentoonlähtömassa saa olla enintään 25 kg. Lentoonlähtömassaan ei lasketa lennokkiin kiinnitettävää pelastuslaitetta.

3.4 Lentoonlähtömassaltaan enintään 3 kg lennokin lennättäminen asutuskeskuksen tiheästi asutulla alueella on sallittua, kun lennättäjä on tutustunut alueeseen, varmistunut laitteen teknisestä kunnosta ja arvioinut, että lennättäminen voidaan suorittaa turvallisesti. Lentoonlähtömassaltaan yli 3 kg lennokin lennättäminen asutuskeskuksen tiheästi asutulla alueella ei ole sallittua.

Tämä koskee esimerkiksi kaupungissa lennättämistä. Dronen suurin paino on 3 kg ja voi lennättää sivullisten ihmisten lähellä tai myös päällä. Sitä ei kuitenkaan suositella vaan aina tulisi hakea turvallinen alue niin, että alla ei ole ihmisiä.

3.5 Lennätykset on suoritettava siten, että ne eivät vaaranna, haittaa eivätkä estä hätä-, onnettomuus-, pelastus- tai vastaavaan poikkeustilanteeseen paikalle saapuvan yksikön tai viranomaisen toimintaa.

3.6 Lennokista on käytävä ilmi sen käyttäjän rekisteröintinumero, tai jos rekisteröintivaatimus ei koske kyseisen lennokin käyttäjää, nimi ja yhteystiedot.

 3.7 Lennokin lennättämisen on oltava suoraan näköyhteyteen perustuvaa. Lennokin on oltava koko ajan ohjattavissa ja sitä on lennätettävä vallitsevan sään ja valoisuuden huomioon ottaen riittävän lähellä lennättäjää niin, että muu ilmaliikenne ja esteet voidaan havaita ja kyetään arvioimaan väistämistarve luotettavasti.

Tämä ei tarkoita sitä, että voi lennättää niin kauas kuin pystyy näkemään UAS:n. Ihminen on huono arvioimaan etäisyyksiä syvyyssuunnassa ja käytännössä turvallinen etäisyys on enintään satoja metrejä.

3.8 Lennättäminen videolinkin avulla (FPV) on sallittua niin, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi käytetään vähintään yhtä avustajaa, joka havainnoi ympäristöä, sekä arvioi väistämistarpeen luotettavasti. Avustajan on ylläpidettävä jatkuvaa tietoisuutta lennokin sijainnista, tarkkailtava lennokkia ympäröivää ilmatilaa ilman apuvälineitä ja avustettava lennättäjää varmistamaan lennon turvallisuuden. Avustajalla ja lennättäjällä on oltava suora puheyhteys ilman viestintävälineitä.

 3.9 Lennätyskorkeuden on oltava alle 150 metriä maan tai veden pinnasta. Korkeusrajoitus ei koske kiinteän esteen läheisyydessä ja enintään 15 metriä sen yläpuolella tapahtuvaa lennättämistä kohteen omistajan luvalla. Korkeusrajoitus ei koske myöskään lennättämistä ilmailutiedotusjärjestelmässä julkaistuilla lennokkien lennätyspaikoilla, jos lennätyspaikan suurin sallittu lennätyskorkeus on suurempi kuin 150 metriä maan tai veden pinnasta, eikä määräyksen OPS M1-29 liitteen 3 kohdan a) mukaisilla lennokkien lennätyspaikoilla kyseisessä liitteessä määrättyjä ehtoja noudattaen.

Kiellot ja rajoitukset tarkistetaan aina Aviamapsista. 150 m korkeus on mahdollista vain, kun alueella ei ole muita ilmatilarajoituksia tai -kieltoja.  

3.10 Lennokin on väistettävä kaikkia miehitettyjä ilma-aluksia ja laskuvarjohyppääjiä.

3.11 Kohtia 3.7, 3.9 ja 3.10 ei sovelleta vapaastilentäviin lennokkeihin

Enintään 1 kg painoisia vapaastilentäviä voi lennättää ilman näköyhteyttä ja ilman korkeusrajaa, jos alueella ei ole muita rajoituksia tai kieltoja.  Kerhon ohjeessa edellytetään, että vapaastilentävissä on järjestelmä, joka päättää turvallisesti lennon joko tietyn ajan jälkeen tai radioyhteyden avulla.